Úvod

Zvonenie zvonov v Nedeľu Božieho milosrdenstva 11.04.2021

V nedeľu 11. apríla 2021 napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie.

V tento deň slávi Katolícka cirkev Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

"Dohodli sme sa so všetkými otcami biskupmi, že v tento deň zvonením zvonov vo farnostiach jednotlivých diecéz pozveme veriacich k spoločnej modlitbe za všetky obete pandémie. Budeme prosiť za viac než 10 000 ľudí, ktorí podľahli ochoreniu Covid-19, ale aj za všetkých, čo zomreli v dôsledku situácie, ktorú pandémia spôsobila, a tiež za ich blízkych a pozostalých," povedal pre TK KBS predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. 

Informácie

Na základe uznesenia Vlády SR je možnosť navštíviť kostol pre súkromnú modlitbu alebo adoráciu pri zachovaní všetkých bezpečnostných a hygienyckých opatrení (dezinfekcia rúk, platný 7 dňový test na COVID 19, respirátor na dýchacích cestách, maximálny počet osôb v chráme je 6 osôb !!!!!!!). V našej farnosti budú kostoly otvorené na Veľký piatok, Bielu sobotu, Veľkonočnú nedeľu, Veľkonočný pondelok v časovom rozmedzí od 09:00h do 19:30h. Podotýkam, že v tomto roku sa v chrámoch našej farnosti nerobí tzv. Boží hrob. Láskavo Vás prosím o rešpektovanie týchto usmernení. Farský kostol, v čase keď sa bude sláviť sv. omša alebo obrady, bude zatvorený. Tiež nie je dovolené v čase slávenia liturgie zhromažďovať sa pri kostole.

 Ďakujem Vám za pochopenie. Duchovne spojený s Vami, Váš farár. 

USMERNENIE K SLÁVENIU VEĽKÉHO TÝŽDŇA 

 • Kvetná nedeľa – sa má sláviť vo vnútri kostola (bez vonkajšej procesie). V katedrále sa má použiť druhá forma z Rímskeho misála a vo farských kostoloch tretia forma.
 • Zelený štvrtok – Omša svätenia olejov: bude v katedrále 1. apríla 2021 o 10.00 s vymedzenou účasťou kňazov (kňazi farnosti sv. Alžbety a diecéznej kúrie). Kňazské sľuby si obnovíme na spoločných rekolekciách.
 • Zelený štvrtok vo farnosti: kňaz môže sláviť omšu bez účasti ľudu aj v inom než farskom kostole, napríklad vo filiálnom alebo v kaplnke rehoľného spoločenstva.
 • Veľký piatok a Veľkonočná vigília: bohoslužby sú len v katedrále, farských kostoloch a kostoloch mužských reholí. 
 • Na Veľký piatok
  •  do modlitieb veriacich sa pridá modlitba za ukončenie pandémie (text na web stránke KBS, a tiež v prílohe)
  • poklona svätému krížu prostredníctvom bozku je vyhradená len celebrantovi 
  • obrady sa ukončia „Modlitbou nad ľudom“. Sprievod do Božieho hrobu, vystavenie Sviatosti Oltárnej v monštrancii, adorácia pri Božom hrobe sa vynechá z dôvodu možnej väčšej koncentrácie ľudí v kostole.
  • Eucharistia počas celého tridua zostáva v bohostánku, neprenáša sa na iné miesto.
 • Na Bielu sobotu
  • vynechá sa požehnanie ohňa
  • paškál s piatimi hrudkami tymianu je už pred začiatkom pripravený na svietniku
  • celebrant príde k paškálu, po prežehnaní a úvodnom pozdrave zapáli paškál
  • zvolanie: Svetlo Krista, ktorý slávne vstal z mŕtvych, nech zaženie tmu z našich sŕdc a myslí môže použiť ako svoju osobnú modlitbu
  • nasleduje veľkonočný chválospev a po ňom bohoslužba slova
  • po čítaní z listu apoštola Pavla celebrant zaspieva slávnostné Aleluja
  • čo sa týka „krstnej liturgie“, iba sa obnovia krstné sľuby
  • procesia po Veľkonočnej vigílii sa nekoná.
 • Požehnanie veľkonočných jedál (aj vzhľadom na hygienické opatrenia) sa nekoná tradičným spôsobom za účasti kňaza. Vykoná ho otec alebo matka pri rodinnej modlitbe pred spoločným stolovaním. Modlitbu požehnania zverejnite na web stránke, v bulletine prípadne nech je umiestnená v kostole, aby bola k dispozícii veriacim.
 • Vysielanie naživo z katedrály na www.telke.sk: Zelený štvrtok 10.00 a 18.00; Veľký piatok 15.00, Biela sobota 19.00 a Veľkonočná nedeľa 10.30
 • O sláveniach Veľkého týždňa s o. arcibiskupom z katedrály informujte veriacich (farský bulletin, web stránka, počas vášho on-line vysielania) a odporúčajte im, aby uprednostnili sledovanie práve týchto obradov. Je to príležitosť lepšie si uvedomiť aj patričnosť do arcidiecézy a jednotu so svojim biskupom.


 

Obrad požehnania veľkonočných jedál

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša: (11, 9 – 13)

Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo

každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho

z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta

vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim

deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“.

Modlitba

Zvelebený si, Pane, náš Bože,
Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním.
Ďakujeme za Tvoje dary,
ktoré majú slúžiť k zachovaniu nášho pozemského života.
Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak,
aby sa posilnila naša vzájomná láska
a aby všetko smerovalo k Tvojej oslave.
Skrze Krista, nášho Pána.

S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš ...

Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária ... (alebo Pod Tvoju ochranu ... )

Modlime sa v čase pandémie:

Všemohúci a milosrdný Bože,
zhliadni na našu bolestnú situáciu;
posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia nádeji,
aby sme uprostred nás pociťovali tvoju Otcovskú prítomnosť.
Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov. Amen. 

ZBIERKA NA SVÄTÚ ZEM

        Na Veľký piatok a Bielu sobotu sme zvykli finančnou pomocou prejaviť svoju spoluzodpovednosť za najposvätnejšie miesta vo Svätej zemi. Informujte svojich veriacich o tejto tradičnej zbierke a možnosti prispieť do zbierky cez farnosť alebo priamo na účet SK54 0200 0000 0000 0024 3512, variabilný symbol 910 02. 

Celoslovenská zbierka - 21.3.2021

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) ohlásila ďalšiu celoslovenskú zbierku na pomoc regiónu, kde zavítal pápež František. Jej cieľom je podporiť kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu. Zbierka sa uskutoční na 5. pôstnu nedeľu, ktorá tento rok bude 21. marca 2021. Pre pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy, biskupi pozývajú veriacich, aby zbierku podporili darom na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097.

„Naši bratia a sestry v Iraku prešli posledné roky ťažkými skúškami ich viery. Teraz ich prišiel povzbudiť nástupca svätého apoštola Petra. Pre miestnych kresťanov je ďalším znamením, že Cirkev nezabudla na ich trápenia a obete a aj naďalej má záujem o pomoc a podporu, ktorá im umožní žiť v krajine ich predkov a slobodne prežívať svoju vieru. A preto mi dovoľte pozvať všetkých, aby sa pridali k jeho povzbudeniu a prispeli k zbierke, ktorú organizujeme na piatu pôstnu nedeľu. Podporme, každý podľa svojich možností, projekty na podporu prenasledovaných kresťanov, ktoré bude následne realizovať naša charita so svojimi lokálnymi partnermi," pozýva predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.

Návšteva Svätého Otca Františka v Iraku je historicky prvou návštevou pápeža v tejto krajine. Počas svojej apoštolskej cesty sa stretol s predstaviteľmi centrálnej vlády v Bagdade aj regiónu Kurdistan v severnej časti Iraku s cieľom povzbudiť ich v obnove krajiny a nachádzaniu vzájomného rešpektu medzi rôznymi etnickými a náboženskými skupinami, ktoré v Iraku žijú.

Katolícka cirkev z celého sveta podporovala miestnych kresťanov, ktorých hlavne islamizmus tzv. Islamského štátu vyhnal zo svojich domovov. Súčasťou medzinárodnej pomoci pre prenasledovaných kresťanov v Iraku bola aj pomoc zo Slovenska, ktorá mohla byť realizovaná vďaka štedrosti darcov, ktorí podporili zbierky KBS na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom.

„Vďaka slovenským veriacim sa od roku 2015 pomohlo vyše 60-tisíc ľuďom v núdzi v Iraku, Sýrii a v Libanone. Celkovo išlo o 34 projektov za vyše 1,5 milióna eur," vraví Hugo Gloss, manažér humanitárnej pomoci Slovenskej katolíckej charity. Dodal, že bližšie informácie o projekte je možné nájsť na stránke utecenci.kbs.sk. Slovenská katolícka charita pomáha v Iraku už od roku 2015. Viac informácii o projektoch nájdete priamo na webe Charity.

Vizuál zbierky 

Informácie

I. Konferencia biskupov Slovenska

na svojom plenárnom zasadnutí (15.-16.02.2021, on-line) vydala: Spoločné povzbudenie veriacim pred začiatkom Pôstu; List KBS premiérovi a členom vlády; Vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva. Všetky tri dokumenty sú zverejnené na web stránke: kbs.sk. Spoločné povzbudenie od biskupov Slovenska v rámci svojich možností sprostredkujte veriacim vo farnosti (strémované sv. omše, web stránka či bulletin farnosti).

II. Modlitby za obete pandémie

Rada európskych biskupských konferencii (CCEE) pozýva veriacich, aby sa od Popolcovej stredy počas celého pôstu modlili za obete pandémie. Chce to byť vyjadrením solidarity na európskom kontinente a vyjadrenie blízkosti obetiam a ich rodinám, chorým a zdravotníckym pracovníkom, dobrovoľníkom a všetkým, ktorí sú v tejto chvíli zapojení do boja proti ochoreniu Covid-19. KBS bude osobitne zapojená do tejto iniciatívy zvlášť 25. februára 2021. J.E. Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup-metropolita, bude sláviť svätú omšu, ktorá bude vysielaná v Televízii LUX o 7:00.

III. Podeľme sa!

Katolícke hnutie žien Slovenska organizuje zbierku Podeľme sa!, ktorej cieľom  je pomôcť blížnym v  krízových životných situáciách a tiež prispieť k formovaniu povedomia ľudí k solidarite a vzájomnej pomoci. Nejde o to, len dávať almužnu, ale podeliť sa s tým, čo si odopriem. Finančný výťažok bude použitý na prístrešie pre matky a rodiny v krajnej životnej núdzi s cieľom ochrániť každý počatý ľudský život. Ide o projekt Oázy – Nádej pre nový život v Bernátovciach. Zbierka potrvá od 17.2.2021 do 31.5. 2021. Finančne možno prispieť priamo na účet: IBAN SK50 1100 0000 0029 4001 6642. 

MILOVAŤ A CTIŤ

Pochválený buď Ježiš Kristus!
 
Na Popolcovú stredu začíname Pôstne obdobie prípravy na Veľkú noc. Tento rok ho prežívame vo veľmi špecifických podmienkach. Práve preto si vám dovoľujeme dať do pozornosti knihu „Pôst a Veľká noc v rodine“ s podtitulom „Ako prežívať v rodine obdobie Pôstu a Veľkej noci“, ktorá môže byť rodinám vašich farníkov veľmi nápomocná.

Kniha ponúka veriacim rodinám s deťmi námety na prežívanie obdobia od Popolcovej stredy až do nedele Zoslania Ducha Svätého. Jej jadrom je slávenie Veľkonočného trojdnia.
 
Je napísaná jednoducho a prakticky na základe dvadsaťročných skúseností z rodinného spoločenstva.

Veľká noc je ten najrodinnejší sviatok zo všetkých. Je zameraný na odovzdávanie viery z generácie na generáciu. Prežívať ju v rodine s deťmi nie je problém, ale výhoda! Treba však vedieť, ako na to.

V našej rodine i v spoločenstve máme s tým veľmi dobrú skúsenosť. Deti sa na to tešia a spomínajú celý rok. Veľa vecí, o ktorých len počuli, tu môžu vidieť a prežiť. Stolujú s Ježišom pri Poslednej večeri, bdejú s ním v Getsemani, nesú s ním jeho kríž na krížovej ceste, prežijú obrady jeho smrti, v tichu stoja pri jeho hrobe, radujú sa z jeho vzkriesenia.

Sme vyštudovaní teológovia a máme kvalitnú liturgickú formáciu, ale mnohé z veľkonočného tajomstva sme pochopili až vďaka deťom: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým“ (Lk 10, 21).
 
Knihu si môžete objednať teraz len za cenu 5,99€ na eshope Milovať a ctiť.

 
Ak si objednáte aspoň 5 kusov, dostanete jeden kus navyše a k tomu poštovné zdarma.
 
Kontaktovať nás môžete aj na adrese 
info@milovatactit.sk, prípadne na telefónnom čísle 0907220710.
 
+ Požehnaný Pôst!

Redakcia projektu Milovať a ctiť 

Od 1. januára do 24. januára 2021 budú pozastavené verejné bohoslužby

    Bratislava 31. decembra (TK KBS) Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

   Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

    Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

 

    Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.

    V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

  

Úprava Loretánskych litánií

Z rozhodnutia Svätého Otca Františka sa do Loretánskych litánií pridávajú tri nové invokácie k Panne Márii.

 1. po oslovení Matka Cirkvi sa pridáva Matka milosrdenstva (Mater misericordiae)
 2. po oslovení Matka Božej milosti sa pridáva Matka nádeje (Mater spei)
 3. po oslovení Útočisko hriešnikov sa pridáva Útecha migrantov (Solacium migrantium)

  

Bioetika pre mladých

Pochválený buď Ježiš Kristus!

V mene Subkomisie pre bioetiku KBS dávam do Vašej pozornosti elektronický manuál "Bioetika pre mladých", dostupný v online verzii v slovenčine.

Nadácia Jeroma Lejeuna, Bioetika pre mladých (elektronická podoba ) https://milujemzivot.sk/

Ide o elektronickú verziu printového manuálu z roku 2015, preloženého z originálu, ktorý zostavila Nadácia Jérôma Lejeuna (http://www.fondationlejeune.org/). Manuál je veľmi praktickou príručkou v oblasti bioetiky nielen pri práci s mládežou. Vďaka za toto skvelé dielo patrí neziskovej organizácii Kanet (http://kanet.kbs.sk/).

Link prosím propagujte ďalej tam, kde by mohol byť užitočný a kde by oň mohol byť záujem.

S vďakou a úctivým pozdravom,

Martina Koyšová

sekretariát Subkomisie pre bioetiku KBS

  

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej

        Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť.

        Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti.

        Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN

 

Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita

ABÚ Košice, Prot. č. 374/17

  

Príhovor otca arcibiskupa veriacim v čase karantény

>>> acac_2020.pdf <<< 

Spoločná motlidba

        Na záver nedeľňajšej modlitby Anjel Pána pápež František pozval všetkých vedúcich predstaviteľov Cirkvi, kresťanských spoločenstiev i kresťanov rôznych denominácií, nech spoja svoje hlasy a pozdvihnú ich k nebu, aby sa spoločne pomodlili Otčenáš o dvanástej hodine, na poludnie 25. marca, na sviatok Zvestovania Pána: "Na pandémiu vírusu chceme odpovedať univerzalitou modlitby, súcitu a láskavosti," povedal Pápež.

        Predseda CCEE, janovský arcibiskup kardinál Angelo Bagnasco, prijal toto pozvanie Svätého Otca a pôjde na poludnie do katedrály sv. Vavrinca v Janove: bude prosiť Pána, aby na orodovanie preblahoslavenej Panny Márie oslobodil Taliansko, Európu a celý svet od pandémie COVID-19; zverí zosnulých Božiemu milosrdenstvu, pomodlí sa za chorých a bude vyprosovať pomoc Pána pre lekárov, zdravotnícky personál aj poriadkové sily.

        Schéma prosieb je veľmi jednoduchá: začína modlitbou Otčenáš, po nej nasledujú tri modlitby Zdravas' Mária, a k tomu sa ešte pridá modlitba zložená spoločne s predsedom COMECE, kardinálom Jean-Claude Hollerichom:

        Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel, pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu; osloboď nás od choroby a strachu. Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom. Posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým. Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla. O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!

Ak by ste to aj vy pokladali za užitočné, môžete sa pripojiť k jeho modlitbe podľa danej schémy: bola by to tak chorálna modlitba celej Európy k Pánovi, aby nás oslobodil od zlého.

S vďakou za vašu pozornosť voči tejto prosbe vás uisťujem o svojej blízkosti v modlitbe,

Don Martin Michalíček

>>> 2020-03-12 L(OUT) COVID-19 Prayer (SK).pdf <<< 

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...