Cirkev

Svätý rok Milosrdenstva   8.december 2015 - 20.november 2016

Logo je dielom pátra Marka Ivana Rupnika.

Obraz, obľúbený v starovekej Cirkvi, pretože ukazuje lásku Krista, ktorý tajomstvo svojho vtelenia završuje vykúpením a znázorňuje Syna, ktorý si na svoje plecia berie zblúdeného človeka.

Obraz bol vytvorený tak, aby z neho bolo zrejmé, že Dobrý Pastier sa hlboko dotýka telesnosti človeka a robí to s láskou, ktorá mení jeho život.

Okrem toho jeden detail určite nemôže ujsť pozornosti. Dobrý pastier s veľkým milosrdenstvom berie na seba ľudstvo, a jeho oči splývajú s očami človeka. Kristus vidí okom Adama a Adam okom Krista. Každý človek teda v Kristovi objavuje vlastnú ľudskosť i budúcnosť, ktorá ho čaká.

Scéna je umiestnená dovnútra mandorly, ktorá je tiež obľúbeným symbolom starovekej a stredovekej ikonografie, lebo poukazuje

na súčasnú prítomnosť dvoch prirodzenosti - božskej i ľudskej v Kristovi. Tri koncentrické ovály, ktorých farba smerom von postupne bledne naznačujú, že Kristus nesie človeka von z tmy hriechu a smrti.

Okrem toho, hĺbka najtmavšej farby symbolizuje tajomnosť lásky Otca, ktorý všetko odpúšťa.

 

Modlitba na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

Pane Ježišu Kriste,
ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec,
a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.
Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.
Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí;
cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení;
dojal Petra k slzám po zrade
a zaistil raj kajúcemu lotrovi.
Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke,
akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar.”
 
Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca,
Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť
najmä cez odpustenie a milosrdenstvo:
daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána,
vzkrieseného a osláveného.
Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou,
a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle:
daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný,
milovaný a zahrnutý Božím odpustením.
 
Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním,
aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti
a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením
prinášať chudobným dobrú zvesť,
zajatým a utláčaným zvestovať slobodu
a slepým prinavrátiť zrak.
 
Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba,
ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov.
Amen.
 


Modlitba viery

    Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný život. Nauč ma umeniu malých krokov. Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým, sprav ma sebaistým v správny čas. Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť prvoradé od druhoradého. Prosím o silu disciplíny a miery, aby som len tak neprekĺzol životom a svoje dni si rozumne rozdelil. Aby som neprespal záblesky svetla života, a aby som si aspoň tu a tam našiel čas na umelecký zážitok. Umožni mi utvrdiť sa v tom, že snívať o minulosti či budúcnosti mi neprospieva. Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo je najbližšie, pomôž mi pokladať práve prežívanú hodinu za najdôležitejšiu.

    Ochráň ma pred naivnou vierou, že v živote musí ísť všetko hladko. Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti, porážky, neúspechy a sklamania sú súčasťou života, že vďaka nim rastieme a dozrievame.

    Pripomínaj mi, že rozum sa často stavia proti srdcu. Pošli mi v pravej chvíli niekoho, kto má odvahu povedať mi pravdu s láskou. Chlieb náš každodenný daj mi pre telo i dušu. Prosím Ťa o prejav Tvojej lásky, priateľské echo a aspoň tu a tam náznak, že som užitočný.

    Viem, že veľa problémov sa rieši nekonaním; daj, aby som dokázal čakať. Nech vždy nechám Teba i ostatných dohovoriť. To najdôležitejšie si človek nehovorí sám; býva mu povedané.

    Ty vieš, ako veľmi potrebujeme priateľstvo. Daj, aby som dorástol na túto najkrajšiu, najťažšiu, najriskantnejšiu a najnežnejšiu vec života. Vnukni mi pravú chvíľu a pravé miesto, kde môžem zanechať balíček dobra - slovami, či bez slov.

    Chráň ma pred strachom, že by som mohol premárniť svoj život. Nedaj mi to, čo si želám, ale to, čo potrebujem.     

    Nauč ma umeniu malých krokov!

TOPlist